ВАЖНИ ДАТИ

31.08.2017 г.

Регистрация и изпращане на абстракти.

15.09.2017 г.

Заплащане на такса и изпращане на пълния текст на цялото научно съобщение (включително таблици и графики в doc./docx.- Microsoft Word формат), адрес за кореспонденция, e-mail.

13.10.2017 г.

Краен срок за плащане на такса.

 

 

Забележка:

От 16.09.2017 г. до 13.10.2017 г. таксите за участие се увеличават с 50%.
Информация за таксите тук