РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:

чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев – УХТ-Пловдив

Почетни редактори:

акад. проф. д.т.н. инж. Мария Балтаджиева – НПЛ за мляко и мл. продукти „ЛБ Лакт“, гр. Пловдив
акад. проф. д.с.н. Цветан Цветков – ССА – ИКХТ - София
акад. проф. д.с.с.н. Атанас Атанасов – СГЦ към СУ „Св. Климент Охридски“ - София
акад. проф. д.б.н. Иван Иванов – БАН – ИМБ - София

Чуждестранни членове на редакционната колегия:

проф. д-р Румяна Ценкова – Кобе Университет – Кобе, Япония
проф. д-р Волфрам Шнекел, д.х.к. – Анхалт Университет по приложни науки – Бернбург, Германия
проф. д-р Анна Ланте – Университета на Падова– Падова, Италия
проф. д-р Паскал Деграв – Университета Клод Бернар Лион1 – Лион, Франция
проф. д-р Марек Сикора – Аграрен университет - Краков, Полша
проф. д-р Едуард Поспиеш – Познански университет по науки за живота- Познан, Полша
проф. д-р Параскеви Митлиагка – Университет по приложни науки на Западна Македония – Кузани, Гърция
проф. д.т.н. Евгений Битус – Московски държавен университет по технологии и управление „Ц. Г. Разумовски“ – Москва, Русия
проф. д.т.н. Марина Мардар – Национален академия по хранителни технологии – Одеса, Украйна
проф. д-р Марина Мардар – Одеска национална академия по хранителни технологии – Одеса, Украйна
проф. д.т.н. Александър Акулич – Могильовски държавен университет по хранене и продоволствие – Могильов, Беларус
проф. д.т.н. Ясин Узаков – Алматински технологически универисет – Алмати, Казахстан
проф. д-р Димче Китановски – Универисет „Св. Климент Охридски“, Факултет по биотехнически науки – Битоля, Македония
проф. д-р Ацо Кузелов – Университет „Гоце Делчев“, Аграрен факултет – Щип, Македония

Български членове на редакционната колегия:

чл. кор. проф. д.т.н. инж. Атанас Павлов – УХТ- Пловдив
проф. д.т.н. инж. Алберт Кръстанов – УХТ- Пловдив
проф. д.т.н. инж. Степан Актерян – УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Радка Власева – УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Катя Вълкова-Йоргова – УХТ- Пловдив
проф. д-р Вяра Иванова-Пашкулова-– УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Мариана Баева – УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Стефан Стефанов – УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Лена Костадинова – УХТ- Пловдив
доц. д.н. инж. Георги Костов – УХТ- Пловдив
доц. д.н. инж. Венелина Попова – УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Христо Спасов – УХТ- Пловдив
доц. дн инж. Кирил Михалев – УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Христо Николов – УХТ- Пловдив
доц. д-р Весела Чалова – УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Мария Душкова – УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Веселин Начев – УХТ-Пловдив
доц. д-р инж. Пламен Никовски – УХТ – Пловдив
доц. д-р инж. Ненко Ненов – УХТ – Пловдив