ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Председател:
Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков
Ректор на УХТ

Зам. - председатели:
чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев
Зам.-ректор по НДБП на УХТ

Членове:

проф. д.т.н. инж. Николай Менков
проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова
проф. д-р инж. Йорданка Алексиева
проф. д-р инж. Виолета Рашева
доц. д.н. инж. Венелина Попова
доц. д.н. инж. Галин Иванов
доц. д.н. инж. Георги Костов
доц. д-р инж. Георги Добрев
доц. д-р Атанаска Тенева
доц. д-р инж. Радослава Габрова
доц. д-р инж. Кремена Никовска
доц. д-р Петя Несторова
доц. д-р инж. Борислав Миленков

Секретариат:

д-р инж. Аделина Благоева
Даниела Атанасова
Гергана Велчева
Иванка Кунева
Магдалена Дамянова
инж. Ани Сарахошева
инж. Даниел Христозов
инж. Румен Стоилов