УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р Пламен Моллов
Ректор на УХТ
Зам. - председатели:
проф. д.н. Галин Иванов
Зам.-ректор по НМД
Членове:
доц. д-р Атанаска Тенева
доц. д-р Христо Спасов
доц. д.н. Кирил Михалев
проф. д.н. Георги Костов
доц. д-р Кремена Никовска
проф. д-р Десислав Балев
доц. д-р Валентина Алексиева
доц. д.н. Венелина Попова
проф. д-р Георги Добрев
доц. д-р Таня Титова-Костуркова
доц. д-р Иван Обрешков
доц. д-р Петя Несторова
Секретариат:
Моника Господинова
Даниела Атанасова
Александър Йовчев
Гергана Велчева
д-р Магдалена Дамянова
ас. д-р инж. Даниел Христозов
инж. Димитър Димитров