УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р Пламен Моллов
Ректор на УХТ
Зам. - председатели:
доц. д.н. Галин Иванов
Зам.-ректор по НМД
Членове:
доц. д-р Атанаска Тенева
доц. д-р Христо Спасов
доц. д.н. Кирил Михалев
доц. д.н. Георги Костов
доц. д-р Кремена Никовска
доц. д-р Десислав Балев
проф. д-р Виолета Рашева
доц. д-р Валентина Алексиева
доц. д.н. Венелина Попова
доц. д-р Георги Добрев
доц. д-р Таня Титова
доц. д-р Иван Обрешков
доц. д-р Петя Несторова
доц. д-р Борислав Миленков
Секретариат:
Даниела Атанасова
Моника Господинова
Гергана Велчева
Иванка Кунева
Магдалена Дамянова
инж. Даниел Христозов
инж. Румен Стоилов