УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoРЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:
чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев -  УХТ-Пловдив
Почетни редактори:
акад. проф. д.т.н. инж. Мария Балтаджиева - НПЛ за мляко и мл. продукти „ЛБ Лакт“, гр. Пловдив
акад. проф. д.с.н. Цветан Цветков - ССА – ИКХТ - София
акад. проф. д.с.с.н. Атанас Атанасов - СГЦ към СУ „Св. Климент Охридски“ - София
акад. проф. д.б.н. Иван Иванов - БАН – ИМБ - София
Чуждестранни членове на редакционната колегия:
проф. д-р Румяна Ценкова  - Кобе Университет – Кобе, Япония
проф. д-р Волфрам Шнекел, д.х.к. - Анхалт Университет по приложни науки – Бернбург, Германия
проф. д-р Анна Ланте - Университета на Падова– Падова, Италия
проф. д-р Паскал Деграв -  Университета Клод Бернар Лион1 – Лион, Франция
проф. д-р Марек Сикора  - Аграрен университет - Краков, Полша
проф. д-р Едуард Поспиеш - Познански университет по науки за живота- Познан, Полша
проф. д-р Параскеви Митлиагка - Университет по приложни науки на Западна Македония – Кузани, Гърция
проф. д.т.н. Евгений Битус - Московски държавен университет по технологии и управление „Ц. Г. Разумовски“ – Москва, Русия
проф. д.т.н. Марина Мардар  - Национален академия по хранителни технологии – Одеса, Украйна
проф. д.т.н. Александър Акулич  - Могильовски държавен университет по хранене и продоволствие – Могильов, Беларус
проф. д.т.н. Ясин Узаков - Алматински технологически универисет – Алмати, Казахстан
проф. д-р Димче Китановски - Универисет „Св. Климент Охридски“, Факултет по биотехнически науки – Битоля, Македония
проф. д-р Ацо Кузелов - Университет „Гоце Делчев“, Аграрен факултет – Щип, Македония
Български членове на редакционната колегия:
чл. кор. проф. д.т.н. инж. Атанас Павлов - УХТ- Пловдив
проф. д.т.н. инж. Алберт Кръстанов - УХТ- Пловдив
проф. д.т.н. инж. Степан Актерян - УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Радка Власева - УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Катя Вълкова-Йоргова - УХТ- Пловдив
проф. д-р Вяра Иванова-Пашкулова - УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Мариана Баева - УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Стефан Стефанов - УХТ- Пловдив
проф. д-р инж. Лена Костадинова - УХТ- Пловдив
доц. д.н. инж. Георги Костов - УХТ- Пловдив
доц. д.н. инж. Венелина Попова - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Христо Спасов - УХТ- Пловдив
доц. дн инж. Кирил Михалев - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Христо Николов - УХТ- Пловдив
доц. д-р Весела Чалова  - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Мария Душкова - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Веселин Начев - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Пламен Никовски - УХТ- Пловдив
доц. д-р инж. Ненко Ненов - УХТ- Пловдив