УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

Logo
Такси и плащане

РАННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение / доклад), платима до 31 юли 2022 г. вкл.

делегати - преподаватели или изследователи - 200 лв. (€ 100)

делегати - преподаватели или изследователи (без официална вечеря) - 150 лв. (€ 75)

делегати - докторанти или студенти - 150 лв. (€ 75)

придружаващи лица - 100 лв. (€ 50)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад - 70 лв. (€ 35)

КЪСНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима от 1 август 2022 г. до 15 септември 2022 г.

делегати - преподаватели или изследователи - 250 лв. (€ 125)

делегати - преподаватели или изследователи (без официална вечеря) - 200 лв. (€ 100)

делегати - докторанти или студенти – 200 лв. (€ 100)

придружаващи лица - 100 лв. (€ 50)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад - 70 лв. (€ 35)

ВНИМАНИЕАвторите от чужбина са задължени да заплащат таксите за международни банкови преводи за своя сметка. Към посочените по-горе такси за участие трябва да доплатят таксите за междубанков трансфер. Организационният комитет няма да допуска до участие автори, чиито размер на банков превод включва единствено таксата за участие. Организационният комитет не се ангажира да връща обратно на авторите вече наредени суми, в случай когато са изпратени единствено и само таксите за участие, без да са заплатени разходите за международни банкови преводи! Организационният комитет не е задължен да връща обратно на авторите изпратените по банков път средства в случай на техен отказ от участие в конференцията, заявен на по-късен етап!

Таксата включва материалите на конференцията (програма, помощни материали, талони за кафе-паузите и официална вечеря).

Ръкописите, представени на английски език, успешно преминали през процеса на рецензиране, ще бъдат публикувани в списание BIO Web of Conferences, индексирано в Web of Science.- да са с платена такса за участие по банков път (за ранното плащане до 31.07.2022 г., а за късното – до 15.09.2022 г.;

  • - да са представени на редколегията в срок;

  • - да са съобразени с изискванията за обем и оформление, съобразно файла образец;

  • - да са написани на книжовен английски език;

  • - да са представени на конференцията лично от автора или поне един от съавторите (който е официален делегат на конференцията).

  • - да са оценени като допустими за публикуване от двама независими рецензенти;

  • - да са коригирани от авторите, съгласно препоръките на независимите рецензенти;

  • - да са върнати обратно на редакционната колегия не по-късно от 14 дни след датата на получаване на електронното писмо, уведомяващо за приемането им след необходими корекции;

Таксата следва да бъде платена по банков път, по банковата сметка на Университета по хранителни технологии:

 

Бенефициент: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

Банка: Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

Банкова сметка: IBAN: BG53CECB97903180002900 

SWIFT BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане/вносната бележка се посочат:

Основание: такса SWUFT  ... (Номерът за кореспонденция, с който е заведен ръкописът в Редколегията) Конференция 2022 г.

- Имена на делегата / придружаващото лице;

- Институция.