УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

Logo
taksi

РАННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение / доклад), платима до 30.06.2020 г. вкл.

делегати - преподаватели или изследователи - 150 лв. ( 75)

делегати - преподаватели или изследователи (без официална вечеря) - 100 лв. ( 50)

делегати - докторанти или студенти - 50 лв. ( 25)

придружаващи лица - 80 лв. ( 40)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад - 50 лв. ( 25)

КЪСНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

делегати - преподаватели или изследователи - 200 лв. ( 100)

делегати - преподаватели или изследователи (без официална вечеря) - 150 лв. ( 75)

делегати - докторанти или студенти – 80 лв. ( 40)

придружаващи лица - 100 лв. ( 50)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад - 80 лв. ( 40)

ВНИМАНИЕАвторите от чужбина са задължени да заплащат таксите за международни банкови преводи за своя сметка. Към посочените по-горе такси за участие трябва да доплатят таксите за междубанков трансфер. Организационният комитет няма да допуска до участие автори, чиито размер на банков превод включва единствено таксата за участие. Организационният комитет не се ангажира да връща обратно на авторите вече наредени суми, в случай когато са изпратени единствено и само таксите за участие, без да са заплатени разходите за международни банкови преводи! Организационният комитет не е задължен да връща обратно на авторите изпратените по банков път средства в случай на техен отказ от участие в конференцията, заявен на по-късен етап!

Таксата включва материалите на конференцията (програма, помощни материали, талони за кафе-паузите и официална вечеря).

До публикуване в годишника “Scientific Works of UFT“ ще бъдат допускани материали отговарящи на следните изисквания:

  • - да са с платена такса за участие по банков път (за ранното плащане до 30.06.2020 г., а за късното – до 30.09.2020 г.;

  • - да са представени на редколегията в срок;

  • - да са съобразени с изискванията за обем и оформление, съобразно файла образец;

  • - да са написани на книжовен английски език;

  • - да са представени на конференцията лично от автора или поне един от съавторите (който е официален делегат на конференцията).

  • - да са оценени като допустими за публикуване от двама независими рецензенти;

  • - да са коригирани от авторите, съгласно препоръките на независимите рецензенти;

  • - да са върнати обратно на редакционната колегия не по-късно от 14 дни след датата на получаване на електронното писмо, уведомяващо за приемането им след необходими корекции;

Scientific Works of UFT“ ще бъдат публикувани само на английски език на CD и on-line. Сборникът доклади Scientific Works of UFT, публикуван в научното издание ще са разпространени online вкл. на интернет страницата на УХТ: www.uft-plovdiv.bg и ще бъдат свободни за достъп.  

 

Таксата следва да бъде платена по банков път, по банковата сметка на Университета по хранителни технологии:

 

Бенефициент: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

Банка: Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

Банкова сметка: IBAN: BG53CECB97903180002900 

SWIFT BIC: CECBBGSFВ платежното нареждане/вносната бележка се посочат:

-               Основание: такса SWUFT  ... (Номерът за кореспонденция, с който е заведен ръкописът в Редколегията) Конференция 2020 г.

-               Имена на делегата / придружаващото лице;

-               Институция;