РАННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима до 15.09.2017 г. вкл.

автори - 160 лв. (80 €)
членове на НТС и СУБ - 100 лв. (50 €)
служители на УХТ и придружаващи лица - 40 лв. (20 €)
студенти и докторанти - 50 лв. (25 €)

КЪСНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима от 16.09.2017 г. до 13.10.2017 г.

автори - 240 лв. (120 €)
членове на НТС и СУБ - 150 лв. (75 €)
служители на УХТ и придружаващи лица - 60 лв. (30 €)
студенти и докторанти - 75 лв. (38 €)

ВНИМАНИЕ
Авторите от чужбина са задължени да заплащат таксите за международни банкови преводи за своя сметка, в допълнение към посочените по-горе такси за участие. Организационният комитет няма да допуска до участие автори, чиито размер на банков превод включва единствено таксата за участие. Организационният комитет не се ангажира да връща обратно на авторите вече наредени суми, в случай когато са изпратени единствено и само таксите за участие, без да са заплатени разходите за международни банкови преводи! Организационният комитет не е задължен да връща обратно на авторите изпратените по банков път средства в случай на техен отказ от участие в конференцията, заявен на по-късен етап!

Таксата включва материалите на конференцията (програма, Сборник с абстракти, помощни материали, талони за кафе-паузите и официална вечеря).
Таксата следва да бъде платена по банков път, по банковата сметка на Университета по хранителни технологии:

 

Бенефициент: УХТ, гр. Пловдив - за Научната конференция 2017 г. ,
SWUFT № ... (Номер, който получавате по електронната поща след подаване на заявката за участие.)

Банка: Централна кооперативна банка АД, клон Пловдив
Банкова сметка: BG53CECB97903180002900
BIC: CECBBGSF