ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател

проф. д-р инж. Пламен Моллов

Ректор на УХТ

Зам. - председатели:

проф. д.н. Галин Иванов

Зам.-ректор по НМД

ЧЛЕНОВЕ

доц. д-р Атанаска Тенева

доц. д-р Христо Спасов

доц. д.н. Кирил Михалев

проф. д.н. Георги Костов

доц. д-р Кремена Никовска

проф. д-р Десислав Балев

проф. д-р Валентина Алексиева

проф. д.н. Венелина Попова

проф. д-р Георги Добрев

доц. д-р Таня Титова-Костуркова

доц. д-р Иван Обрешков

доц. д-р Петя Несторова

доц. д-р Мария Душкова

Секретариат

Моника
Господинова

Даниела
Атанасова

Александър
Йовчев

инж. Елена
Ангелова

гл. ас. д-р инж.
Даниел Христозов

инж. Димитър
Димитров