УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

Уведомление за обработка на лични данни

Информация за Администратора на личните данни:

С настоящото, администраторът на лични данни,
„Университет по хранителни технологии – Пловдив“, БУЛСТАТ 000455440, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26, email: rector@uft.bg , интернет сайт : https://uft-plovdiv.bg/, Ви предоставя информация, относно вида, целта, основанието и начина, по който се събират, обработват, съхраняват и разкриват лични данни.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Информация относно Длъжностното лице по защита на данните

Име: Никола Златев
Телефон за контакт: +359 887 572 652
E-mail адрес: dpo@uft.bg

 

Какви Ваши лични данни обработваме?

      Личните данни, които обработваме във връзка с кандидатстването за престой и настаняването Ви в общежитията на „Университет по хранителни технологии – Пловдив“, са следните:

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН, ЛНЧ, дата на раждане;
 • Контакти: телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Данни от документ за самоличност (лична карта, паспорт) – Номер, дата на издаване и изтичане, орган, издал документа;
 • Данни за семейно положение
 • Биометрични данни: видеообраз.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

      Обработването на Вашите данни, предоставени лично, е необходимо за изпълнението на законово задължение (чл. 6, пар.1, букв. „в“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679) – настаняването Ви в общежитие на „Университет по хранителни технологии – Пловдив“, по повод на Вашето обучение в университета или при временно настаняване, като гости. УХТ – Пловдив може да обработва Ваши лични данни и за целите на доказване на претенция, за установяване, упражняване или защита на легитимни интереси – чл. 6, пар. 1, букв „е“.
      В определени случаи обработваме Вашите данни на основание легитимния интерес на „Университет по хранителни технологии – Пловдив“, както и за защита на жизненоважни интереси на субектите на данни – чл. 6, пар. 1, букв. „г“ за съхранение цялостта на имуществото, подсигуряване безопасността и здравето на студенти, преподаватели, служители и гости, находящи се на територията на общежитието.

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

    Предоставените от Вас или Ваш пълномощник лични данни ще бъдат използвани за целите на администрирането на документите, касаещи постоянното или временното Ви настаняване, включително, но не само, за целите на: 

 • Кандидатстване за настаняване;
 • Настаняване;
 • Настаняване на гости след попълване на адресна карта;
 • Оценка на риска;
 • Изпълнение на законодателни изисквания.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

    „Университет по хранителни технологии – Пловдив“ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Предоставяне на информация до органите МВР, МОН, ГРАО, НАП, НАЦИД и др.;
 • Предоставяне на информация до ДЛЗД (длъжностното лице по защита на даннитe);
 • Предоставяне на информация до длъжностните лица по охрана на общежитието, консулства и адвокати;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

    „Университет по хранителни технологии – Пловдив“ по правило, преустановява пълната обработка на Вашите лични данни, за изброените цели, след преустановяване на настаняването Ви в общежитие, но не ги изтрива преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Данните се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото. Документи с постоянен срок на съхранение се предават на Държавен архив – Пловдив, след изтичане на сроковете по ЗНАФ. Данни от видеонаблюдение, с оглед защита на легитимен и жизненоважен интерес (15 дни), освен ако закон или подзаконов нормативен акт не изискват по-дълъг срок. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

      При спазване на българското и европейското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Университет по хранителни технологии – Пловдив“:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които „Университет по хранителни технологии – Пловдив“ обработва, и да получите копие от тях;
 • при непълнота или неточност на данните, които „Университет по хранителни технологии – Пловдив“ обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

      Администраторът предприема необходимите мерки, с които да се гарантира, че обработващият личните данни и всяко физическо лице, действащо под ръководството на администратора, обработват тези данни само по негово указание.

      В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, в най-кратък срок от узнаването, ще уведоми компетентния надзорен орган – КЗЛД

      Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на личните данни на нашия уебсайт (www.uft-plovdiv.bg).

Ние използваме бисквитки в нашия уеб сайт, за да Ви предоставим най-подходящото изживяване, като запомним Вашите предпочитания и повторни посещения. С натискането на „Приемам“ Вие се съгласявате с използването на ВСИЧКИ бисквитки.